Bewindvoering

Als je zelf niet (meer) kunt beslissen over jouw geldzaken benoemt de rechter een bewindvoerder. De bewindvoerder regelt voor jou alles wat met geld te maken heeft.

Neem direct contact op

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is bedoeld om je te beschermen. Dat kan nodig zijn als je om medische of sociale redenen niet in staat bent om je eigen financiële huishouding te regelen, of als je problematische schulden hebt gemaakt. Officieel heet bewindvoering “Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen” en het wordt opgelegd door de kantonrechter.

Als je een bewindvoerder toegewezen hebt gekregen, dan mag je niet meer zelf beslissen over je geld en je goederen. Jouw bewindvoerder regelt al je geldzaken. Heb je schulden? Dan zoekt de bewindvoerder samen met jou naar een oplossing.

Wanneer heb je een bewindvoerder nodig?

Als je je eigen financiële belangen niet (meer) goed kan behartigen heb je een bewindvoerder nodig. Bijvoorbeeld bij problematische schulden of bij ziektebeelden en aandoeningen als Alzheimer, een verstandelijke beperking, verslaving en psychiatrische problemen.

Als je ook niet in staat bent om zelf beslissingen over je zorg te nemen, dan is onderbewindstelling mogelijk in combinatie met mentorschap. Bij Stichting CAV krijg je dan een bewindvoerder èn een mentor. Twee specialisten die snel en effectief kunnen samenwerken.

De bewindvoerder regelt al jouw geldzaken. Hij/zij:

 • maakt een budgetplan, zodat je inkomsten en uitgaven in balans komen/blijven
 • opent een nieuwe bankrekening waarvan alle betalingen worden verricht: de beheerrekening
 • betaalt jouw vaste lasten
 • verwacht dat je alle financiële post naar Stichting CAV stuurt
 • declareert je ziektekosten
 • vraagt toeslagen aan
 • vraagt bijzondere bijstand aan
 • vraagt kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan
 • doet je belastingaangifte
 • begeleidt je – indien mogelijk – naar zelfredzaamheid

Het goed overnemen van jouw geldzaken kan alleen als je zelf meewerkt en als je alle gegevens die hiervoor nodig zijn op tijd aanlevert.

Als er sprake is van schulden, dan heeft de bewindvoerder contact met jouw schuldeisers. Bij enkele kleine schulden treft de bewindvoerder – indien mogelijk – betalingsregelingen. Bij problematische schulden vraag de bewindvoerder – afhankelijk van jouw financiële en persoonlijke situatie – schuldhulpverlening aan.

Een bewindvoerder behartigt alleen jouw financiële belangen. Hij/zij gaat dus niet over jouw persoonlijke zaken als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Dat is de taak van een mentor.

 • Onze bewindvoerders zijn professioneel, onafhankelijk en onpartijdig.
 • Wij werken zonder winstoogmerk.
 • De zorg voor en het welzijn van onze cliënten staan bij ons voorop en onze bewindvoerders sturen – indien mogelijk – aan op zelfredzaamheid.
 • Wij bestaan al sinds 1968. Met 6 vestigingen zijn we bijna altijd in de buurt.
 • Stichting CAV is geen vrijwilligersorganisatie. Onze bewindvoerders zijn voor dit vak opgeleid en worden jaarlijks bijgeschoold volgens de gestelde eisen van de rechtbank.
 • Wanneer jouw bewindvoerder met vakantie gaat, ziek wordt of onze organisatie verlaat, dan nemen collega’s het bewind over.

De kantonrechter bepaalt of je onder bewind wordt gesteld. Voor een aanvraag is geen advocaat nodig. Bij de aanvraag tot bewind stelt de aanvrager ook een bewindvoerder voor. Als er voor een bewindvoerder van Stichting CAV wordt gekozen, dan helpen wij bij de voorbereidingen en bij het indienen van het verzoek bij de rechter.

De volgende personen of instellingen mogen een aanvraag tot onderbewindstelling indienen:

 • de persoon die onder bewind gesteld wordt
 • de echtgeno(o)t(e)/levenspartner
 • familieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
 • degene die het gezag over de betrokken persoon heeft; bijvoorbeeld de voogd of stiefouder als de betrokkene nog minderjarig (jonger dan 18 jaar) is
 • de officier van justitie

Bewindvoering in 3 stappen

De intake

Na een aanmelding voor bewindvoering bij Stichting CAV ontvang je van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. Het gesprek vindt plaats bij jou thuis, in de instelling waar je verblijft of bij ons op kantoor.

Tijdens de intake spreken we over de zaken die in het plan van aanpak komen:

 • jouw financiële situatie
 • uitleg over de financiële zorgverlening bij Stichting CAV
 • wat je van de bewindvoerder kunt verwachten
 • wat de bewindvoerder van jou en eventueel jouw begeleider/verzorger verwacht
 • het invullen van formulieren (o.a. verzoekschrift, plan van aanpak, documenten voor de bank, enz.)

De rechter

Als we tijdens het intakegesprek gezamenlijk besluiten om het traject te starten, dan helpt de bewindvoerder je met het indienen van de aanvraag bij de kantonrechter. De bewindvoerder stelt een plan van aanpak op en dient een verzoek tot onderbewindstelling in bij de rechtbank. Die zitting is niet openbaar. Alleen jijzelf, jouw familie, de beoogde bewindvoerder en eventueel jouw begeleider mogen hierbij aanwezig zijn. De rechter legt uit wat het bewind inhoudt en stelt vragen over jouw situatie. Vervolgens neemt de rechter zo snel mogelijk een beslissing.

Het bewind start zodra de brief met een positieve beslissing van de rechter is ontvangen. Vanaf dat moment neemt de bewindvoerder al jouw geldzaken over.

De bewindvoerder controleert jouw inkomsten, maakt een budgetplan zodat de inkomsten en uitgaven in balans blijven, opent een beheerrekening waarvan alle betalingen worden verricht, laat de post naar Stichting CAV doorsturen, declareert ziektekosten, vraagt toeslagen, bijzondere bijstand en/of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan en doet jouw belastingaangifte.

Verantwoording

Je krijgt maandelijks een overzicht van alle inkomsten en alle betalingen die vanaf je beheerrekening zijn gedaan. Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af aan de rechter. Ten minste één keer per vijf jaar onderzoekt de rechter of het bewind nog nodig is.

Contactmogelijkheden

De bewindvoerder overlegt geregeld met jou of met jouw begeleider. Onze bewindvoerders zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 uur. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook.

Het bewind eindigt als:

 • de rechter beslist dat je je eigen financiën weer zelf kan regelen (opheffing)
 • de rechter vindt dat het bewind omgezet moet worden naar curatele (je kunt dan gewoon bij Stichting CAV blijven)
 • de bewind-periode die de rechter heeft vastgesteld voorbij is
 • voortzetting van de maatregel niet zinvol is (de rechter beslist hierover)
 • je komt te overlijden

Wat gebeurt er bij opheffing, omzetting, overdracht of beëindiging?

Bij opheffing informeert Stichting CAV alle instanties dat je voortaan zelf je financiën regelt. Je neemt de beheerrekening over. Na goedkeuring van de eindverantwoording door de rechter sluiten wij jouw dossier.

Bij omzetting naar curatele kun je gebruik blijven maken van de diensten van Stichting CAV. Bij ons werken namelijk ook curatoren en mentoren. Zij werken nauw samen met onze bewindvoerders.

Bij overlijden vervalt de onderbewindstelling direct. De bewindvoerder draagt dan je financiële zaken over aan jouw erfgenamen of de notaris en schrijft een eindverantwoording voor de rechter.

Bij overdracht informeert Stichting CAV alle instanties dat een andere bewindvoerder het bewind overneemt. De andere bewindvoerder neemt de beheerrekening over.

Wat kost bewindvoering?

Voor de verschillende soorten van bewindvoering betaal je een per soort vastgesteld bedrag per maand en een eenmalig bedrag voor het intakegesprek. Het intakegesprek is vrijblijvend.

Voor de rechtbank betaal je griffiekosten. De griffiekosten moeten ook betaald worden als het verzoek later toch ingetrokken wordt, of als de kantonrechter besluit dat er geen bewindvoering nodig is.

De overheid stelt jaarlijks de tarieven vast voor de verschillende soorten van bewindvoering. Het overzicht met de meest recente en de meest voorkomende tarieven vind je op onze website.

 

 

Als je de kosten voor bewindvoering en de griffiekosten niet zelf kunt betalen, dan bestaat de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen. Het toekennen van bijzondere bijstand is van verschillende factoren afhankelijk en verschilt per gemeente.

Op de website van de Rijksoverheid vind je nog meer informatie over onderbewindstelling.