Mentorschap

Mentorschap is een beschermingsmaatregel die wordt opgelegd door de kantonrechter als je zelf niet (meer) goed kunt beslissen over jouw zorg.

Meld je aan

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een beschermingsmaatregel, opgelegd door de kantonrechter. Je hebt een mentor nodig als je zelf geen beslissingen (meer) kunt nemen over jouw zorg en welzijn. Bijvoorbeeld beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Wat doet een mentor?

Een mentor komt op voor jouw belangen als je dit zelf niet meer kan. Bijvoorbeeld als je een verstandelijke beperking of Niet-Aangeboren Hersenletsel hebt, of als je kampt met psychische, psychiatrische of geriatrische problemen.

Natuurlijk overlegt de mentor zoveel mogelijk met jou. Als overleg niet mogelijk is dan handelen onze mentoren vanzelfsprekend altijd in jouw belang en volgens jouw waarden en normen.

 

De mentor adviseert en ondersteunt bij het zorg-/behandel-/begeleidingsplan en bij de keuze van woonplek en dagbesteding. Uiteraard overlegt de mentor met hulp-, zorg- en dienstverleners en is bereikbaar voor overleg met jouw familie en verzorgers. De mentor heeft ook inzage in het zorgdossier, met als doel toezicht te houden op de uitvoering van de zorgverlening, en overlegt indien nodig over gewenste en mogelijke verbeteringen.

Mentoren beheren geen geld of financiële zaken. Dat is de taak van een bewindvoerder. Onze mentoren werken wel samen met de bewindvoerder.
Jaarlijks legt de mentor verantwoording af aan de kantonrechter over het gevoerde mentorschap van elke cliënt. 

Waarom een mentor van Stichting CAV?

 • Onze mentoren zijn professioneel, onafhankelijk en onpartijdig.
 • Wij werken zonder winstoogmerk.
 • De zorg voor en het welzijn van onze cliënten staan bij ons voorop.
 • Wij bestaan al sinds 1968. Met 6 vestigingen zijn we bijna altijd in de buurt.
 • Stichting CAV is geen vrijwilligersorganisatie. Onze mentoren zijn voor dit vak opgeleid en worden jaarlijks bijgeschoold volgens de gestelde eisen van de rechtbank.
 • Wanneer jouw mentor met vakantie gaat, ziek wordt of onze organisatie verlaat, dan nemen collega’s het mentorschap over.

Mentorschap in 3 stappen

De intake 

Na een aanmelding voor mentorschap bij Stichting CAV ontvang je van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. Het gesprek vindt plaats bij jou thuis, in de instelling waar je verblijft of bij ons op kantoor. 

Tijdens de intake spreken we over: 

 • jouw persoonlijke situatie
 • jouw wensen en behoeften
 • alle mogelijkheden bij Stichting CAV 
 • wat de mentor van de betrokkene en diens begeleider/verzorger verwacht 
 • het invullen van formulieren (o.a. verzoekschrift, plan van aanpak) 

 

De rechter 

Als we tijdens het intakegesprek gezamenlijk besluiten om het traject te starten, dan helpt de mentor met het indienen van de aanvraag bij de kantonrechter. De mentor stelt een plan van aanpak op en dient een verzoek tot mentorschap in bij de rechtbank. Die zitting is niet openbaar. Alleen de betrokkene zelf, diens familie, de beoogde mentor en de eventuele (zorg-)begeleider mogen hierbij aanwezig zijn. De rechter legt uit wat mentorschap inhoudt en stelt vragen over de situatie van de betrokkene. Vervolgens neemt de rechter zo snel mogelijk een beslissing.  

Het mentorschap start zodra de brief met een positieve beslissing van de rechter is ontvangen. Vanaf dat moment behartigt de mentor al jouw belangen op het gebied van zorg en welzijn.  

De mentor:  

 • behartigt jouw belangen ten aanzien van verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding 
 • is aanwezig bij de planbesprekingen en ondertekent deze samen met jou of namens jou
 • overlegt met jouw zorg- en/of hulpverleners
 • houdt toezicht op de uitvoering van de zorg en krijgt daarvoor inzicht in jouw zorgdossiers 
 • is betrokken bij wijzigingen van zorg, verblijf of behandeling 
 • neemt initiatieven om jouw verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding te verbeteren 
 • kan jou niet dwingen een behandeling te ondergaan
 • beslist niet over leven en dood

Verantwoording  

De mentor legt jaarlijks verantwoording af aan de rechter. Elke 5 jaar wordt het mentorschap geëvalueerd en dan beoordeelt de rechter of de maatregel nog passend is. Als de mentor in de tussentijd vindt dat mentorschap niet meer nodig of niet meer toereikend is, dan kan te allen tijde contact worden gezocht met de rechter. 

Mentorschap eindigt in geval van:

 • opheffing; als de rechter beslist dat je jouw eigen belangen weer zelf kun behartigen
 • overdracht aan een andere mentor; de rechter beslist hierover
 • omzetting naar curatele; de rechter beslist hierover, maar je kunt gewoon bij Stichting CAV blijven
 • overlijden

Bij opheffing of overdracht laat de mentor aan de instanties weten dat je voortaan zelf je belangen behartigt, of dat een andere mentor het mentorschap overneemt.
Bij omzetting naar curatele kun je gebruik blijven maken van de diensten van jouw mentor. Mentoren bij Stichting CAV zijn ook curatoren.
Bij overlijden vervalt het mentorschap.

Hoe vraag je mentorschap aan?

Je partner, een familielid, een hulpverlener, een bewindvoerder, de officier van justitie of jijzelf kunnen mentorschap aanvragen. Hiervoor is geen advocaat nodig, maar wel een medische verklaring waaruit blijkt dat mentorschap noodzakelijk is. De kantonrechter bepaalt vervolgens of mentorschap wordt ingesteld. De aanvrager stelt aan de kantonrechter ook een mentor voor. Als je voor Stichting CAV kiest dan helpen wij je bij de voorbereiding en bij het indienen van het verzoek bij de rechter.

Wat kost mentorschap?

Voor mentorschap betaal je een vast bedrag per maand en een eenmalig bedrag voor het intakegesprek. Het intakegesprek is vrijblijvend.
De rechtbank brengt griffiekosten in rekening aan de verzoeker. Deze griffiekosten moeten ook betaald worden als het verzoek later toch ingetrokken wordt, of als de kantonrechter besluit dat er geen mentorschap nodig is.
De overheid stelt jaarlijks de tarieven vast voor mentorschap. Een overzicht van de bij ons meest voorkomende tarieven vind je op onze website.

Als je de kosten voor mentorschap en de griffiekosten niet zelf kan betalen dan bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van bijzondere bijstand. Die aanvraag kan worden ingediend door jou, een familielid, een begeleider of je bewindvoerder. Het toekennen van bijzondere bijstand is van verschillende factoren afhankelijk en verschilt per gemeente.  

Op de website van de Rijksoverheid vind je nog meer informatie over mentorschap.

Wil je meer weten over mentorschap of over onze tarieven? Heb je nog vragen die op deze pagina niet beantwoord worden? Neem dan contact met ons op.

Meld je aan