Moeilijke woordenlijst

We proberen alles zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk uit te leggen en op te schrijven, maar sommige
woorden zijn gewoon een beetje ingewikkeld. Daarom leggen we ze hier aan je uit.
Mis je een woord, of begrijp je toch niet helemaal wat het betekent?
Neem gerust contact met ons op en stel je vraag!

Beheerrekening
Als je met bewindvoering te maken krijgt, dan opent jouw bewindvoerder een beheerrekening. Deze beheerrekening wordt alleen gebruikt zolang er sprake van bewind is. Al jouw rekeningen worden namens jou door de bewindvoerder van deze beheerrekening betaald. Je kunt zelf niet bij de beheerrekening en je
hebt er ook geen bankpas of inloggegevens van.

Beschermingsbewind | Bewind | Bewindvoering
Deze woorden worden gebruikt als iemand anders door de rechter wordt aangesteld om jouw financiële zaken voor je te regelen. Er zijn verschillende redenen waarom dit kan gebeuren. Jouw lichamelijke of geestelijke toestand kan een oorzaak zijn, of problematische schulden, of het overmatig uitgeven van geld.
De kantonrechter in jouw regio beslist hierover nadat er een verzoek tot (beschermings-)bewind is ingediend. Zo’n verzoek kan worden ingediend door jouzelf, jouw echtgeno(o)t(e) (of levenspartner), jouw voogd, bloedverwanten in de rechte lijn en bloedverwanten in de zijlijn tot de vierde graad, of door het openbaar ministerie.

Beschikking
In een beschikking wordt iets geregeld. Het is de vastgelegde uitkomst van een administratieve beslissing of van een uitspraak van de rechter.

Bewindvoerder
Een bewindvoerder is opgeleid om de financiële zaken van iemand anders te doen en te regelen. Een bevindvoerder wordt benoemd en aangesteld door de rechter. Iedere bewindvoerder legt ook voor elk van zijn of haar cliënten jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank voor de bewindvoeringen die hij of zij
doet. De bewindvoerders van Stichting CAV worden ook elk jaar bijgeschoold.

Budgetbeheer | Budgetbeheerder
In geval van budgetbeheer worden – net als bij bewindvoering – jouw rekeningen en vaste lasten betaald door iemand anders: een budgetbeheerder. Het verschil met bewindvoering is dat een cliënt er bij budgetbeheer zelf voor kiest om dit door iemand anders te laten doen, terwijl bij bewindvoering de rechter hierover beslist en het ook kan verplichten. Budgetbeheer is dus iets waar je vrijwillig voor kunt
kiezen.

Cliënt
Bij Stichting CAV is een cliënt de persoon waarvoor mentorschap, curatele of bewindvoering is ingesteld en
die door een mentor, een curator of een bewindvoerder wordt geholpen bij zorg of financiële zaken.

Curatele
Als je zelf niet goed meer kunt zorgen voor je eigen financiële zaken, voor je bezittingen en voor je persoonlijke belangen, dan is curatele een manier om je te beschermen. Een curator wordt altijd aangesteld door de rechter. Als je onder curatele staat ben je volgens de Nederlandse wet handelingsonbekwaam. Dan mag je niet meer zelf overeenkomsten of contracten aangaan of het gezag
over kinderen hebben. Curatele is de zwaarste beschermingsmaatregel die het Nederlandse recht kent. De rechter zal hiertoe alleen beslissen als alle andere vormen van bescherming (bewind, mentorschap, of deze gecombineerd) niet (meer) toereikend zijn.

Curator
De curator is de persoon die de rechter toewijst om jouw zaken en belangen te regelen wanneer je onder curatele bent gesteld door de rechter.

Wat doet een curator?

 • beslist over jouw financiën en de bezittingen;
 • betaalt jouw rekeningen en vraagt uitkeringen en toeslagen aan;
 • doet jouw administratie en jouw belastingaangifte;
 • regelt jouw verzorging, verpleging, eventuele behandelingen en jouw begeleiding;
 • onderhoudt persoonlijk contact, zodat de curator weet hoe het met je gaat;
 • ondersteunt of vertegenwoordigt jou bij gesprekken met begeleiders, zorgverleners, behandelaren
  of instellingen;
 • komt in actie komen als je niet de zorg krijgt die je nodig hebt;
 • verantwoordt de curatele aan de rechter.

Intakegesprek
Dit is het allereerste gesprek dat je hebt met jouw bewindvoerder, budgetbeheerder, budgetcoach, mentor of curator. Het is een verkennend gesprek waarbij je elkaar leert kennen, waarin je jouw situatie kunt uitleggen en waarin jou wordt uitgelegd wat we bij Stichting CAV voor je kunnen doen.

Kantonrechter
In Nederland is een kantonrechter een alleensprekende rechter bij een rechtbank, die zowel civiele zaken als strafzaken behandelt, maar alleen de zogenaamde kantonzaken. Dit zijn civiele zaken tot een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken, consumentenkredietzaken met een krediet tot € 40.000 en lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen). Vanwege de vereiste veelzijdigheid worden alleen ervaren rechtbankrechters tot kantonrechter benoemd. Bij kantonzaken is een advocaat niet verplicht. Alle partijen kunnen zelf het woord voeren.
Bron: Wikipedia

Leefgeld
Als je onder bewind of curatele staat dan heb je natuurlijk wel geld nodig voor noodzakelijke of dagelijkse uitgaven (bijvoorbeeld voor boodschappen). Voor dergelijke uitgaven maakt een bewindvoerder of een curator elke week of elke maand een bepaald bedrag naar jou over vanaf de beheerrekening. Dat bedrag noemen we leefgeld.

Mentor | Mentorschap
Mentorschap beschermt iemand die zelf niet goed kan beslissen over zijn of haar eigen begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling. De mentor kan iemand zijn die hiervoor heeft geleerd en door de rechtbank is benoemd, maar het kan ook een familielid zijn. Een mentor wordt aangesteld door de rechter om voor jouw zorgbelangen op te komen als je dat nodig hebt. Een mentor regelt geen financiële zaken; dat doet de bewindvoerder. Je kunt dus gelijktijdig een mentor en een bewindvoerder hebben en dat mag niet dezelfde persoon zijn. Een mentor mag niet beslissen over zaken die voor jou zeer persoonlijk zijn. Een mentor moet bijvoorbeeld ook rekening houden met jouw geloofs- en/of levensovertuiging(en). Daarom betrekt de mentor jou zoveel als maar mogelijk is bij alle voorkomende zaken.

Wat doet een mentor voor jou?

 • regelt de zorg met zorgverleners en behandelaren;
 • onderhoudt persoonlijk contact met jou, zodat de mentor weet hoe het met je gaat;
 • ondersteunt of vertegenwoordigt jou tijdens gesprekken met begeleiders, zorgverleners,
  behandelaren of instellingen;
 • komt in actie als je niet de zorg krijgt die je nodig hebt;
 • grijpt in als er dingen verkeerd gaan. Als bijvoorbeeld je gezondheidssituatie minder wordt of
  achteruit gaat. Of als het je niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen;
 • doet verslag aan de rechter over het verloop van het mentorschap.

Verwijzer
De verwijzer is iemand die aan Stichting CAV heeft gevraagd om jouw zorg en/of jouw financiële zaken te gaan regelen. Vaak is dit een hulpverlener of een familielid.

Verzoekschrift
Een verzoekschrift is een brief of een e-mail aan een rechter (of een geschillencommissie) met het verzoek om een uitspraak in een bepaalde kwestie.

van financiële zorgen hoef je niet wakker te liggen

meer dan 120 gemotiveerde en kundige medewerkers geven onze cliënten rust en zorgen voor een stabiele situatie.