CURATELE

Als je zelf niet meer kunt beslissen over jouw zorg en geldzaken

Neem direct contact op

Wat is curatele?

Ondercuratelestelling is bedoeld om je te beschermen. Dat kan nodig zijn als je om medische of sociale redenen niet in staat bent om je eigen belangen te behartigen.

Als je onder curatele wordt gesteld verlies je je handelingsbekwaamheid en kun je niet meer zelfstandig beslissen over je geld, je goederen, je zorg en je behandeling zonder de toestemming van een curator. Als je toch beslissingen neemt kan de curator die altijd terugdraaien.

Onze curatoren streven – indien mogelijk – naar een omzetting van curatele naar mentorschap en beschermingsbewind, zodat jij weer handelingsbekwaam wordt.

Curatele is de uiterste beschermingsmaatregel die de kantonrechter kan opleggen.

Wanneer is een curator nodig?

Je hebt een curator nodig wanneer je zelf niet (meer) kan beslissen over zowel financiële als persoonlijke zaken. Redenen voor ondercuratelestelling zijn bijvoorbeeld psychiatrische aandoeningen of drank- of drugsmisbruik, waardoor je niet meer behoorlijk op kunt komen voor je eigen belangen of waardoor jouw veiligheid of die van anderen in gevaar wordt gebracht.

In de praktijk zien we tegenwoordig vaak dat de rechter zowel mentorschap als beschermingsbewind oplegt, in plaats van curatele.

Curatele gaat in op het moment dat de rechter uitspraak doet. Vanaf dat moment is de curator jouw wettelijk vertegenwoordiger en moet je voor praktisch elke handeling en beslissing toestemming vragen aan je curator.

De curator vertegenwoordigt jou ook als het gaat om geldzaken, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Daar betrekt de curator jou zoveel mogelijk bij. Als dat niet kan dan beslist de curator over bijvoorbeeld financiële zaken, medische behandelingen en het zorgplan. De curator doet alles wat nodig is voor jou, uitgezonderd de hoogstpersoonlijke handelingen.

Bij het begin van de curatele maakt de curator een inventarisatie van alles wat je bezit. De curator legt jaarlijks aan de rechter rekening en verantwoording af aan de rechter. Voor bepaalde rechtshandelingen die de curator namens jou wil doen heeft de curator toestemming nodig van de rechter. Bijvoorbeeld voor het doen van bovenmatige giften, het starten van een gerechtelijke procedure en het onverdeeld houden van een erfenis waarin jij gerechtigde bent.

De curator kan geen familierechtelijke handelingen verrichten, zoals het erkennen van een kind. De curator kan ook geen schriftelijke wilsverklaring geven, bijvoorbeeld een euthanasieverklaring. Ook het opstellen van een testament behoort niet tot de taken van de curator.

 • Onze curatoren zijn professioneel, onafhankelijk en onpartijdig.
 • Als er geen familie meer is of wanneer ‘de familie’ de ondercuratelestelling niet zelf op zich wil nemen.
 • Wij werken zonder winstoogmerk.
 • De zorg voor en het welzijn van onze cliënten staan bij ons voorop.
 • Wij bestaan al sinds 1968. Met 6 vestigingen zijn we bijna altijd in de buurt.
 • Stichting CAV is geen vrijwilligersorganisatie. Onze curatoren zijn voor dit vak opgeleid en worden jaarlijks bijgeschoold volgens de gestelde eisen van de Rechtbank.
 • Wanneer de curator met vakantie gaat, ziek wordt of onze organisatie om welke reden dan ook verlaat, dan nemen collega’s het curatorschap over.

Je partner, een familielid, een bewindvoerder, de officier van justitie of jijzelf kunnen ondercuratelestelling aanvragen. Hiervoor is geen advocaat nodig, maar wel een medische verklaring waaruit blijkt dat curatele noodzakelijk is.

De kantonrechter bepaalt vervolgens of curatele wordt gesteld, of dat wellicht het toewijzen van een mentor en een bewindvoerder betere beschermingsmaatregelen zijn. Bij de aanvraag tot curatele stelt de aanvrager aan de kantonrechter ook een curator voor. Als je voor Stichting CAV kiest, dan helpen wij bij de voorbereiding en bij het indienen van het verzoek bij de rechter.

Curatele in 3 stappen

De intake
Na een aanmelding voor curatele bij Stichting CAV ontvang je van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. Het gesprek vindt plaats bij jou thuis, in de instelling waar je verblijft of bij ons op kantoor.

Tijdens de intake spreken we over de zaken die in het plan van aanpak komen:

 • jouw persoonlijke en financiële situatie
 • jouw wensen en behoeften
 • uitleg over alle mogelijkheden bij Stichting CAV
 • wat jij van de curator verwacht
 • wat de curator van jou en jouw begeleider/verzorger verwacht
 • het invullen van formulieren (o.a. verzoekschrift, plan van aanpak)

De rechter
Als we tijdens het intakegesprek gezamenlijk besluiten om het traject te starten, dan helpt de curator met het indienen van de aanvraag bij de kantonrechter. De curator stelt een plan van aanpak op en dient een verzoek tot ondercuratelestelling in bij de rechtbank. Die zitting is niet openbaar. Alleen jij zelf, jouw familie, de beoogde curator en jouw eventuele begeleider mogen hierbij aanwezig zijn. De rechter legt uit wat curatele inhoudt en vraagt wat jij er zelf van vindt. Zo nodig bezoekt de rechter de instelling waar je verblijft. Vervolgens neemt de rechter zo snel mogelijk een beslissing.

Publicatie
De beslissing van de rechter tot ondercuratelestelling moet binnen tien dagen in de Staatscourant bekend worden gemaakt. De griffie van de rechtbank regelt dit. Zo weten dat je onder curatele bent gesteld en dat je geen verplichtingen meer mag aangaan.

De curatele start zodra de brief met een positieve beslissing van de rechter is ontvangen. Vanaf dat moment behartigt de curator al jouw belangen ten aanzien van verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding.

De curator is aanwezig bij planbesprekingen en tekent deze namens jou. De curator overlegt met de zorg- en/of hulpverleners en houdt toezicht op de uitvoering van jouw zorg. De curator is altijd betrokken bij eventuele wijzigingen ten aanzien van zorg, verblijf of behandeling en neemt zo nodig initiatieven om jouw verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding te verbeteren.

De curator controleert ook jouw inkomsten, maakt een budgetplan zodat de inkomsten en uitgaven in balans blijven, opent een beheerrekening waarvan alle betalingen worden verricht, laat de post naar Stichting CAV doorsturen, declareert ziektekosten, vraagt toeslagen, bijzondere bijstand en/of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan en doet jouw belastingaangifte.

Verantwoording
De curator legt jaarlijks verantwoording af aan de rechter. Eén maal per vijf jaar wordt de maatregel van ondercuratelestelling geëvalueerd. Als de curator vindt dat de ondercuratelestelling niet meer nodig is dan kan te allen tijde contact worden gezocht met de rechter.

Contactmogelijkheden
De curator overlegt geregeld met jou of met jouw hulpverlener/contactpersoon.
Onze curatoren zijn op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch bereikbaar. E-mailen kan natuurlijk ook.

Curatele eindigt in geval van:

 • als de rechter beslist dat jij je eigen belangen weer kan behartigen (opheffing)
 • omzetting naar mentorschap en beschermingsbewind; de rechter beslist hierover, maar je kan gewoon bij Stichting CAV blijven
 • overlijden

Wat gebeurt er bij omzetting, overdracht of beëindiging?
Bij opheffing laat onze curator aan de instanties weten dat je je eigen geldzaken en zorg weer zelf regelt. Jij neemt de beheerrekening over.
Bij omzetting naar mentorschap en beschermingsbewind kun je gebruik blijven maken van de diensten van dezelfde curator. Bij Stichting CAV zijn curatoren namelijk ook mentoren, en zij werken nauw samen met hun collega’s van bewindvoering.
Als je komt te overlijden vervalt de curatele direct. De curator draagt dan alles over aan jouw erfgenamen of de notaris.

Wat kost curatorschap?

Voor curatorschap betaal je een vast bedrag per maand en een eenmalig bedrag voor het intakegesprek. Het intakegesprek is vrijblijvend; de kosten daarvoor betaal je alleen bij benoeming.
Voor de rechtbank betaal je griffiekosten. De griffiekosten moeten ook betaald worden als het verzoek later toch ingetrokken wordt, of als de kantonrechter besluit dat er geen curatele (of mentorschap in combinatie met bewindvoering) nodig is.

De overheid stelt jaarlijks de tarieven vast voor het curatorschap. Een overzicht van de bij ons meest voorkomende tarieven vind je op onze website. Wil je meer weten over onze tarieven, of heb je er een vraag over? Neem dan contact met ons op.

Als je de kosten voor de curator en de griffiekosten niet zelf kan betalen, dan vragen wij hiervoor bijzondere bijstand aan. Het toekennen van bijzondere bijstand is van verschillende factoren afhankelijk en verschilt per gemeente.

Op de website van de Rijksoverheid vind je nog meer informatie over ondercuratelestelling.