Bewindvoering

Als je zelf niet meer kunt beslissen over jouw geldzaken

Neem direct contact op

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering (of onderbewindstelling) is bedoeld om je te beschermen. Dat kan nodig zijn als je om medische of sociale redenen niet in staat bent om je eigen financiële huishouding te regelen, of als je problematische schulden hebt gemaakt. Officieel heet bewindvoering “Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen” en het wordt opgelegd door de kantonrechter.

Als je een bewindvoerder toegewezen hebt gekregen, dan mag je niet meer zelf beslissen over je geld en je goederen. Jouw bewindvoerder regelt al je geldzaken. Ook voor schulden zoekt de bewindvoerder een oplossing.

Wanneer heb je een bewindvoerder nodig?

Als je je eigen financiële belangen niet (meer) goed kan behartigen heb je een bewindvoerder nodig. Denk bijvoorbeeld aan Alzheimer patiënten, mensen die verslaafd zijn, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrisch patiënten of mensen met problematische schulden.

Onderbewindstelling is ook in combinatie met mentorschap mogelijk. Bij Stichting CAV krijg je dan een bewindvoerder èn een mentor. Twee specialisten die snel en effectief kunnen samenwerken.

De hoofdtaak van een bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld en hierover de administratie voeren. De bewindvoerder regelt al jouw geldzaken.

De bewindvoerder:

 • maakt een budgetplan, zodat je inkomsten en uitgaven in balans komen/blijven
 • opent een nieuwe bankrekening waarvan alle betalingen worden verricht: de beheerrekening
 • betaalt jouw vaste lasten
 • verwacht dat je alle financiële post naar Stichting CAV stuurt
 • declareert je ziektekosten
 • vraagt toeslagen aan
 • vraagt bijzondere bijstand aan
 • vraagt kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan
 • doet je belastingaangifte
 • begeleidt je – indien mogelijk – naar zelfredzaamheid

Het goed overnemen van jouw geldzaken kan alleen als je zelf meewerkt en als je alle gegevens die hiervoor nodig zijn op tijd aanlevert.

De bewindvoerder heeft contact met jouw schuldeisers. Bij enkele kleine schulden treft de bewindvoerder – indien mogelijk – betalingsregelingen. Bij problematische schulden vraag de bewindvoerder – afhankelijk van jouw financiële en persoonlijke situatie – schuldhulpverlening aan.

Een bewindvoerder behartigt alleen jouw financiële belangen. Hij/zij gaat dus niet over jouw persoonlijke zaken als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Dat doet een mentor (link).

 • Onze bewindvoerders zijn professioneel en onafhankelijk.
 • Wij werken zonder winstoogmerk en wij brengen geen BTW in rekening.
 • De zorg voor en het welzijn van onze cliënten staan bij ons voorop en onze bewindvoerders sturen – indien mogelijk – aan op zelfredzaamheid.
 • Wij bestaan al sinds 1968. Met 9 vestigingen door heel Nederland zijn we altijd in de buurt.
 • Stichting CAV is geen vrijwilligersorganisatie. Onze bewindvoerders zijn professionals; zij zijn voor dit vak opgeleid en worden jaarlijks bijgeschoold volgens de gestelde eisen van de rechtbank.
 • Wanneer jouw bewindvoerder met vakantie gaat, ziek wordt of onze organisatie om welke reden dan ook verlaat, dan staan er direct collega’s klaar om het bewind waar of over te nemen.

De kantonrechter bepaalt of bewind moet worden ingesteld. Voor een aanvraag is geen advocaat nodig. Bij de aanvraag tot bewind stelt de aanvrager aan de kantonrechter ook een bewindvoerder voor. Als er voor een bewindvoerder van Stichting CAV wordt gekozen, dan helpen wij bij de voorbereiding en bij het indienen van het verzoek bij de rechter.

De volgende personen of instellingen mogen een aanvraag tot onderbewindstelling indienen:

 • de persoon die onder bewind gesteld wordt (de betrokkene)
 • de echtgeno(o)t(e)/levenspartner
 • familieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
 • degene die het gezag over de betrokken persoon heeft; bijvoorbeeld de voogd of stiefouder als de betrokkene nog minderjarig (jonger dan 18 jaar) is
 • de officier van justitie

Bewindvoering in 3 stappen

De intake

Na een aanmelding voor bewindvoering bij Stichting CAV ontvang je van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. Het gesprek vindt plaats bij jou thuis, in de instelling waar je verblijft of bij ons op kantoor.

Tijdens de intake spreken we over de zaken die in het plan van aanpak komen:

 • jouw financiële situatie
 • uitleg over de financiële zorgverlening bij Stichting CAV
 • wat je van de bewindvoerder kunt verwachten
 • wat de bewindvoerder van jou en eventueel jouw begeleider/verzorger verwacht
 • het invullen van formulieren (o.a. verzoekschrift, plan van aanpak, documenten voor de bank, enz.)

De rechter

Als we tijdens het intakegesprek gezamenlijk besluiten om het traject te starten, dan helpt de bewindvoerder je met het indienen van de aanvraag bij de kantonrechter. De bewindvoerder stelt een plan van aanpak op en dient een verzoek tot onderbewindstelling in bij de rechtbank. Die zitting is niet openbaar. Alleen jijzelf, jouw familie, de beoogde bewindvoerder en eventueel jouw begeleider mogen hierbij aanwezig zijn. De rechter legt uit wat het bewind inhoudt en stelt vragen over jouw situatie. Vervolgens neemt de rechter zo snel mogelijk een beslissing.

Het bewind start zodra de brief met een positieve beslissing van de rechter is ontvangen. Vanaf dat moment neemt de bewindvoerder al jouw geldzaken over.

Verantwoording

Je krijgt maandelijks een overzicht van alle inkomsten en alle betalingen die vanaf je beheerrekening zijn gedaan. Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af aan de rechter. Ten minste één keer per vijf jaar onderzoekt de rechter of het bewind nog nodig is.

Contactmogelijkheden

De bewindvoerder overlegt geregeld met jou of met jouw begeleider. Onze bewindvoerders zijn door de weeks (tussen 9 en 12 uur) telefonisch bereikbaar via een direct telefoonnummer. E-mailen kan natuurlijk ook.

Het bewind eindigt in geval van:

 • opheffing (als de rechter beslist dat je je eigen financiën weer zelf kan regelen)
 • omzetting naar curatele (de rechter beslist hierover, maar je kan gewoon bij Stichting CAV blijven) Klik: Curatele
 • als de bewind-periode die de rechter heeft vastgesteld voorbij is
 • als voortzetting van de maatregel niet zinvol is (de rechter beslist hierover)
 • overlijden

Wat gebeurt er bij opheffing, omzetting, overdracht of beëindiging?

Bij opheffing informeert Stichting CAV alle instanties waar je contact mee hebt dat je voortaan zelf je financiën regelt. Jij kunt dan onze beheerrekening overnemen. Als de rechter de eindverantwoording van de bewindvoerder goedkeurt sluiten wij jouw dossier.

Bij omzetting naar curatele kun je gebruik blijven maken van de diensten van Stichting CAV. Bij ons werken namelijk ook curatoren en mentoren. Zij werken nauw samen met onze bewindvoerders.

Als de onder bewind gestelde overlijdt vervalt de onderbewindstelling direct. De bewindvoerder draagt dan de financiële zaken over aan de erfgenamen of de notaris en schrijft een eindverantwoording voor de rechter.
Bij overdracht informeert Stichting CAV alle instanties waar je contact mee hebt dat een andere bewindvoerder het bewind overneemt. De andere bewindvoerder neemt onze beheerrekening over.

Wat kost een bewindvoerder?

Voor verschillende soorten bewindvoering betaal je een vastgesteld bedrag per maand en een eenmalig bedrag voor het intakegesprek. Het intakegesprek is vrijblijvend; de kosten daarvoor betaal je alleen bij benoeming. Stichting CAV brengt over deze bedragen geen BTW in rekening. Voor de rechtbank betaal je griffiekosten. De griffiekosten moeten ook betaald worden als het verzoek later toch ingetrokken wordt, of als de kantonrechter besluit dat er geen bewindvoering nodig is.

De overheid stelt jaarlijks de tarieven vast voor de verschillende soorten van bewindvoering. Het meest recente overzicht van deze tarieven staat altijd op onze website en wordt ook door de overheid gepubliceerd [link].

Als je de kosten voor de bewindvoerder en de griffiekosten niet zelf kunt betalen, dan vragen wij hiervoor bijzondere bijstand aan. Het toekennen van bijzondere bijstand is van verschillende factoren afhankelijk en verschilt per gemeente.

Op de website van de Rijksoverheid kun je meer informatie vinden over bewindvoering. [link]

Vragen?

Er is niets belangrijker dan het welzijn van onze cliënten en elke situatie is anders. Heb je nog vragen, wil je meer informatie of een specifieke situatie bespreken?
Klik op ‘Direct contact’ en je hoort snel van ons.

Direct contact